AI » LLM Chaining: Langchain

AI » LLM Chaining: Langchain

A langChang je šta? Its a LLM framework koji omogućava LLM chaining.

kyrolabs/awesome-langchain: Awesome list of tools and projects with the awesome LangChain framework

To je za miksovanje svega i na ulazu i na izlazu a posebno da se stavi u Vector database. Sve što meni treba. Imaš i ostale: https://github.com/Hannibal046/Awesome-LLM#tools-for-deploying-llm

Na primer, u njemu možeš da koristiš i CHatGPT plugin-ove iako nisu u API-ju još. GPT Plugins se mogu koristiti samo kroz ChatGPT, iako: Plugins aren’t available through API, just Chat GPT. you can look at projects like LangChain that accomplish similar things through API. https://python.langchain.com/en/latest/modules/agents/tools/examples/chatgpt_plugins.html Dakle, samo ovi koji ne moraš da se loguješ.

LangChain is a framework for developing applications powered by language models

langchain.com/integrations.html

LangChain.js

LangChain in Python appeared around October 2022 while it’s JavaScript version se pojavio u feb 2023.

Dosta je stvari implementirana u JS verziji ali mislim da još nije spreman, iako ubrzano pristiže i mislim da je to budućnost posebno zbog Web Loadera kao što je Playwright/Puppeteer ali i zbog frontend-a.

Uporedni pregled mogućnosti langchain.com/integrations.html i langchain.com/features.html

Pošto još nema dovoljno tutorialsa, za sada ću biti na python-u.

Examples


Frameworks koji koriste Langchain sa idejom da se malo jednostavnije radi sa njim:

LlamaIndex (GPT Index) se fokusiranje na povezivanje sa podacima

Repo na jerryjliu/llama\index: LlamaIndex (GPT Index) is a project that provides a central interface to connect your LLM’s with external data. a meni je zapao za oko Llama Hub sa gomilom loadera.

Sanechain: patrickcurl/sanechain: Filling in the missing gaps with langchain, and creating OO wrappers to simplify some workloads.

Langchain UI

LangChain je fleksibilan a ja bih hteo neki jednostavan UI za njega. LangFlow radi tako što napraviš vizuelno chain a onda exportuješ JSON fajl koji zatim u kodu normalno uvezeš i pokrećeš u Langchain-u. Nije ni ideja ni egzekucija loša.

Inače, jednostavan je deploy na Google CLoud ali i na Berlinski startup Jina AI Cloud koji ima korektan free plan sa 2000 monthly credits i 20 GB storage i koji izgled uopšte nije loš - i koji čak sam preporučuje projekat jina-ai/langchain-serve: Langchain Apps on Production with Jina & FastAPI 🚀.

Prototype LangChain Flows Visually with LangFlow logspace-ai/langflow: ⛓️ LangFlow is a UI for LangChain, designed with react-flow to provide an effortless way to experiment and prototype flows. Ima space: LangFlow - a Hugging Face Space by Logspace

FlowiseAI/Flowise: Drag & drop UI to build your customized LLM flow using LangchainJS i na FlowiseAI - Build LLMs Apps Easily, ali nema gde da se proba. (33) Flowise is an open source no-code UI visual tool to build 🦜🔗LangChain applications - YouTube i Flowise For 🦜🔗LangChain. Flowise is an open source Graphic User… | by Cobus Greyling | May, 2023 | Medium

homanp/langchain-ui: 🧬 The open source chat-ai toolkit ali ne radi baš. On od toga template-a napravi divan API endpoint. Sviđa mi se kao ideja


Slične ideje i potrebe:

date 20. May 2023 | modified 10. Jun 2024
filename: AI » LLM » Langchain